Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
Hemen ARA!
arka plan

2017 yılı hac kriterleri belli oldu

A- 2017 YILI HAC MÜRACAATLARIYLA İLGİLİ HUSUSLAR:

 

1. 2017 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarına, hacca gitme ve hac konaklama türlerini tercih etmedeki iradelerinde meydana gelebilecek değişikliklerin tashih edilebilmesi için "Kayıt Yenileme",2016 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza da "Ön Kayıt" imkânı tanınmış ve bu işlemlerle ilgili müracaatlar 18 - 27 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacaktır.


 

2. İlk defa kayıt yaptıracaklardan kişi başı 20.-(Yirmi) TL., Türkiye Diyanet Vakfının Hac ve Muhasebe Müdürlüğüne ait hac kurumsal TL. hesaplarına yatırılacaktır. Kayıt yenileyenlerden ise herhangi bir ücret alınmayacaktır. Hac müracaatı için kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu para iade edilmeyecektir.

 

3. Kayıt yeniletecek veya ilk defa kayıt yaptıracakların
 

a) 2015 yılında kuraya katılıp kura sonrasında kesin kayıt hakkı elde edemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri elektronik ortamda Başkanlığımızca yapılacaktır. Ancak çekilecek kura sonucunda kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarının kesin kayıt yaptırabilir belgeleriyle ilgili SMS alabilmeleri için sistemde kayıtlı bulunan cep telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Söz konusu cep telefon numaraları güncellemeleri 18 Şubat 2017 tarihine kadar il ve ilçe

müftülüklerince tamamlanacaktır.

 

b) Önceki yıllarda belirttiği il, ilçe, hac konaklama türü, kuraya birlikte katılacak kişi bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatından vazgeçen hacı adayları müftülüklere başvurarak müracaat süresi içerisinde gerekli güncellemeleri yaptıracaklardır.

c) İlk defa müracaat edenler, ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra müracaatlarını; http://hac.diyanet.gov.tr adresinde gerekli bilgileri doldurarak elektronik ortamda veya Ek-1 Müracaat Form Dilekçeyi doldurmak suretiyledoğrudan il veya ilçe müftülüklerine yapabileceklerdir.

4. Hacı adayları müracaat formunda mutlaka, varsa kuraya birlikte katılmak istenen kişi/kişileri belirtecekler ve hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak konaklama türünü tercih edeceklerdir.

 

5. Yapılacak tercihler bağlayıcı olacağı ve daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyeceği için müracaat edenler konaklama türleri hakkında tercihlerini doğru bir şekilde yapmaları hususunda bilgilendirilecektir.

 

6. Müracaatlar esnasında hacı adaylarının tercihlerini etkileyecek herhangi bir telkin, zorlama ve yönlendirme yapılmayacak; kendilerini beklentiye sevk edecek her bir hac konaklama türü için öngörülen hizmetler dışında yerine getirilemeyecek abartılı vaatlerde bulunulmayacaktır.


7. Kayıtlar T.C. kimlik numarası ileyapılacağından, yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.

8. Hacca götürülmek istenilen ("0" yaş dahil) çocukların ön kayıtları ebeveynleri ile birlikte yapılacaktır.

9. Kesin kayıt esnasında belge istenecek olmakla birlikte; hac müracaatlarıyla ilgili yapılacak istatistiki çalışmalara veri teşkil etmesi amacıylaşehitlerimizin, daha önce hacca gitmeyen anne, baba, eş ve çocukları ile gazilerimiz ve eşleri, hac müracaatı esnasında kendi özel durumlarıyla ilgili bölüm de ayrıca dolduracaklardır.

10. 2016 yılında çekilecek kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde edenlerden kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, gerek ek kayıt süresinde gerekse müteakip yıllarda kesin kayıt hakkı verilmeyecektir.

11. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı kadınlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanlar, ileride mahrem birleştirme taleplerinin yerine getirilmesi mümkün olamayacağından, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapacaklardır.

12. Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi akrabaların birbirleriyle; herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımız ise istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek, bunlardan farklı il ve ilçelerde, farklı tarihlerde ve türlerde kayıt yaptırıp, çekilen kurada da ayrı ayrı kura sıra numarası alanların, bilahare hacca birlikte gitme arzularını dile getirerek kayıtlarının birleştirilmesi yönündeki talepleri karşılanmayacaktır.

13. Günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli vatandaşlarımız müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabileceklerdir. 14. Geçmiş yıllarda müracaatı olduğu halde 2016 yılı hac müracaatını mahremiyle veya grubuyla birlikte yaparak tek numara ile kuraya girmek isteyenlere uygulanacak kura kat sayısı; müracaat edilen yıllar için her bir kişiye uygulanacak katsayı toplamının gruptaki kişi sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek rakama göre belirlenecek ve uygulama bu şekilde yapılacaktır. 15. Daha önce hacca gidenlerin müracaatları kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları silinecek, ön kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

16. Ön kayıt ücretiniyatırdığı halde süresi içerisinde sisteme girilmeyen müracaatlar kabul edilmeyecek,bu nedenlevatandaşlarımız müracaat ve hac konaklama türü tercihlerini internet ortamında veya müftülüklere süresi içerisinde yapacaklar, müftülüklere yapılan müracaatlar programa mutlaka süresi içerisinde doğru bir şekilde girilecek, müracaatı kabul edilmeyenlerin istemeleri halinde ön kayıt ücreti iade edilecektir.

B- 2016 YILI KURA ÇEKİMİ:

1. 2015 yılı hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyenler ile 2016 yılı haccı için ön kayıt yaptıranlar arasından müracaat ettikleri hac konaklama türleri ile ön kayıt yaptırdığı yıllara göre kat sayı uygulaması esasına dayanan kura çekimi neticesinde kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarına kayıt hakkı verilecektir.

2. 2016 yılı hac kurası; 02/03/2016 Çarşamba günü saat 11:00'da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda, bilgisayar ortamında ve basın huzurunda çekilecektir.

3. 2015 yılında hacca gitmeye hak kazandığı halde mazeretsiz olarak hacca gitmeyenler, ön kayıt yaptırdığı yıllara göre kat sayı verilerek çekilecek kuraya dâhil edilecektir.

4. İki defa kesin kayıt hakkı elde ettiği halde, mazeretsiz olarak hacca gitmekten vazgeçenler, ilk kez ön kayıt yaptıran hacı adaylarına uygulanan kat sayı verilerek kuraya dâhil edilecektir.

5. Kura; hacı adaylarının müracaat ettikleri ilde, tercih ettikleri "Normal, Müstakil ve Otel" hackonaklama türlerinde, güncellenen listeler üzerinden sıraya konulması şeklinde çekilecek, kura çekiminde asıl ve yedek tasnifi yapılmayacaktır.

6. Hacı adaylarının kesin kayıt yaptıracakları organizasyonu serbestçe tercih etmelerine imkân sağlamak amacıyla, kura çekiminde Diyanet ve Acenta ayırımı yapılmayacaktır.

7. Kura sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden sorgulanabilecektir.

8. Kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarının, tercih ettikleri hac konaklama türüne göre kayıt aralıkları internet ortamında yayımlanacaktır.

C- HAC KESİN KAYITLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR:

1. İl ve ilçe müftülükleri bu talimatın kendilerine ulaşmasından itibaren alacakları bir onayla "Hac Bürosu"nu oluşturacaklar ve söz konusu bürolarda, hac kesin kayıtları ve 2016 yılı hac organizasyonuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yeterli sayıda personel görevlendireceklerdir.

Büroda görevlendirileceklerin; hangi unvanda olursa olsun, bu işin heyecanını duyan, çevresinde sevilen, güven telkin eden, halkla ve görevlilerle sıcak diyalog kurabilen, etkinliği olan personelden seçilmesine itina gösterilecektir.

2. Kesin kayıtların yapılacağı mekanlar, mümkün mertebe vatandaşlarımızın kolayca ulaşabilecekleri ve geldiklerinde istirahat edebilecekleri şekilde önceden hazırlanacaktır.

3. Hac kesin kayıtları 07- 18 Mart 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

4. Kesin kayıt hakkı elde eden hac yolcuları "Diyanet İşleri Başkanlığına veya Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi"nihttp://hac.diyanet.gov.tr internete adresinden, veya il/ilçe müftülüklerinden, cep telefonlarına SMS yoluyla gelen şifre ile alabileceklerdir.

5. Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesini alan hac yolcuları kayıt süresi içerisinde:

a) Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonunu tercih edenler il müftülüklerine,

b) Acenta organizasyonunu tercih edenler ise Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşme imzalayan acentalardan birine,

Müracaat ederek kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

6. Daha önce hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları yapılmayacak, yapılmış ise silinecektir.

7. Kayıt sırası geldiği halde kaydını yaptırmayanların yerine kayıt yapılabilmesi için;

a) Kaydını yaptırmayan kişi ile irtibata geçilerek kayıt yaptırması gerektiği hususunda bilgilendirilecek, kayıt yaptırmayacağını beyan etmesi halinde, kendisinden dilekçe alınacak,

b) İrtibata geçilememesi veya şahsın dilekçe vermekten imtina etmesi halinde bu durum tutanakla kayıt altına alınacaktır.

8. Hac kesin kayıt yaptırabilir belgesini aldığı halde süresi içerisinde Başkanlığa veya acentaya müracaat etmeyerek kayıt yaptırmayanlara kesin kayıt hakkı verilmeyecektir.

9. Kesin kayıt hakkı elde edenlerden herhangi bir mazereti sebebiyle kayıt yaptırmayanlara kesin kayıt hakkı verilmeyecektir.

10. Hac yolcuları kesin kayıt sıralarını müftülüklerden veya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın http://hac.diyanet.gov.trinternet adresinden takip edebileceklerdir.

11. Kuraya birlikte katılıp kesin kayıt hakkı elde edenlerin kesin kayıt belgesine tamamının isimleri yazılacaktır.

12. Hac kesin kayıt yaptırabilir belgesi verilmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve acentalar arasındaki % 60 ve % 40 oranı korunarak kesin kayıtlar her bir ilde hac konaklama türlerine göre zikredilen oranlara göre yapılacaktır.

13. Kayıt süresi sonunda il bazında kontenjanların dolmaması halinde, 23-29 Mart 2016 tarihleri arasında konaklama türlerine göre kura sıra numarası gözetilerek kayıt alınabilecektir.

14. Diyanet İşleri Başkanlığı veya acentaya kayıt yaptırdıktan sonra vefat, vazgeçme ve diğer nedenlerle kontenjanlarda oluşacak boşluklar, konaklama türlerine göre kura sıra numarası gözetilerek doldurulacaktır.

15. Kayıtlar öncelikle her bir hac konaklama türü için ayrılan oranlar çerçevesinde yapılacak, ancak imkân bulunması halinde il kontenjanını aşmamak kaydıyla, kayıt sırası gelen hacı adaylarına konaklama türleri arasında:

a) Normalden müstakil veya otele; müstakilden otele geçiş imkânı verilecek,

b) Otelden müstakil veya normale; müstakilden normale geçiş imkânı tanınmayacaktır.

16. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup (oturumlular hariç) ilk defa hacca gidecekler için hac kayıt izni verilecek ve bunların kesin kayıtları ön kayıt ücreti de alınarak Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek bir tarihteDin Hizmetleri Müşavirliğince yapılacaktır.

17. Kesin kayıtların bitiminden sonra vefat veya vazgeçme gibi sebeplerden dolayı kontenjanlarda oluşabilecek boşluklar; vize işlemleri için yeterli sürenin bulunması halinde, belirlenen kayıt ilkeleri çerçevesinde doldurulabilecektir.

18. Çekilen kurada kesin kayıt hakkı elde ettikten sonra vefat edenlerin yerine, varislerinin noterden vekâletname verecekleri bir kişinin, daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın kaydı yapılabilecek ve bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecektir.

19. Hac maksadıyla Suudi Arabistan'a götürüldüğü halde mücbir sebeple hac görevini ifa edemeden yurda döndüğü tespit edilen vatandaşlarımızın, Diyanet İşleri Başkanlığına başvurmaları ve hac konaklama türlerinden birini tercih ederek ücretlerini de yatırmaları durumunda kesin kayıtları yapılacaktır.

20. 2015 yılı hac organizasyonuna kesin kaydını yaptırıp vize işlemleri tamamlandıktan sonra heyet raporuyla ibraz edilecek sağlık problemleri ile birinci derece yakınlarından birisinin vefatından dolayı hacca gidemeyenlere, istemeleri halinde tercih ettiği hac konaklama türüne ait ücreti yatırmaları kaydıyla kesin kayıt hakkı verilecektir.

21. 2015 yılı hac organizasyonuna katılan ancak hac farizasını eda edemeden Suudi Arabistan'da vefat edenlerin yerine; varislerinin noterde vekâletname verecekleri bir kişiye talep ettiği konaklama türüne ait ücreti yatırmak kaydıyla, daha önceden hacca gidip gitmediğine ve kuraya katılıp katılmadığına bakılmaksızın kesin kayıt hakkı verilecek ve bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecektir.

22. Kesin kayıt hakkı elde eden anne ve babaların istemeleri halinde 0–5 yaş grubu arası çocuklarına; münferiden pasaport alınması gerektiğinden, kontenjan durumu dikkate alınarak hacı sayılarının Suudi Arabistan Hac Bakanlığına bildirildiği tarihe kadar kesin kayıt hakkı verilecek, bunların arşiv bilgileri tutulmayacak, 6-12 yaş arası çocukların ise hac ibadeti ile mükellefiyetleri bulunmaması nedeniyle kesin kayıt hakkı verilmeyecek, ön kaydı bulunan ve kurada kesin kayıt hakkı elde eden 12 yaş ve üstü çocukların ise arşiv bilgileri tutulacaktır.

23. Müracaatlarını usulüne uygun şekilde yaptıkları halde müftülüklerce sehven bilgisayara girilmemesi veya elektronik ortamda internet üzerinden yapılan müracaatından kaynaklanan hatadan dolayı kuraya dâhil edilemeyenler, önceki yıllardaki müracaat birliktelikleri de göz önünde bulundurularak varsa birlikte müracaat ettiği kişilerle birleştirilecek, yoksa müracaat ettiği ilde tercih ettiği hac konaklama türünün en son sırasına eklenecektir.

24. Hac kayıt formunda konaklama türü tercihi bilgisayara müftülüklerce sehven yanlış aktarılan hac yolcuları, kesin kayıt sırasının gelmesi ve ilgilinin istemesi halinde, müracaat dilekçelerinde tercih ettikleri hac konaklama türüne göre kesin kayıtları yapılacak, ancak müracaatlarını elektronik ortamda internet yoluyla yapanların ise sadece sistemde tercih ettikleri konaklama türüne kayıtları yapılacaktır.

25. Diyanet İşleri Başkanlığı veya acentalara kesin kayıt yaptıran hac yolcuları; yazılı talepleri halinde kayıt süresi içinde hac konaklama türü ve kişi sayısı aynı olmak kaydıyla karşılıklı olarak Başkanlık ve acentalar arasında becayiş yapabilecektir.

26. Kesin kayıt hakkı elde edenlerden; sağlık durumu ve yaşlılık sebebiyle hacca gidemeyeceği heyet raporu ile tespit edilen hac yolcularının yerine, noterden vekâletname verecekleri bir kişiye daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın 50 yaş altında ve sağlıklı olması halinde kesin kayıt hakkı verilecektir. Bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecek, vekâlet verenin ise hac arşiv kaydı tutulacaktır.

D- 2016 YILI HAC ÜCRETLERİ:

1- Kurban ücreti de dâhil edilmek üzere, 2016 yılı hac ücretleri $ (USD) olarak ücret aralığı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiş olup, ücretler ve ücretlerle ilgili taksitlendirme bilgileri bilahare gönderilecektir. Vatandaşlarımızın tercihlerini yapabilmeleri amacıyla ön kayıt formunda hac fiyat aralıkları belirtilecektir.

http://www.dinihaberler.com/images/upload/image/hac%20%C3%BCsreti%20belli%20oldu.JPG

2. Otel ve müstakil konaklama türleri için tespit edilen ücretler iki kişilik odada kişi başı ücret olarak belirlendiğinden, odalarda üç kişilik konaklamanın tercih edilmesi halinde bu ücretin, kişi başı oda ücretinin en az %10'u nispetinde eksiltilerek hesaplanacak ve ücretlere ilişkin hazırlanacak ayrıntılı bilgiler hac broşürlerinde ilan edilecektir.

3. Çocuk ücretleri; hac konaklama türlerine, yaş gruplarına ve verilecek hizmet kalemlerine göre Ek-2'deki tablo dikkate alınarak hesaplanacak ve yapılacak duyurularda belirtilecektir.

4. Uçak programı veya slot yetersizliği nedeniyle, hac broşürlerinde belirtilen seyahat sürelerinin uzaması halinde hacı adaylarından ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürelerin kısa olması halinde ise herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

5. Hac ücretinin tamamı kesin kayıt sırasında yatırılabileceği gibi, taksit halinde de yatırılabilecek, ödeme takvimi broşürlere yazılacak ve kesin kayıt esnasında hacı adaylarına duyurulacak, belirlenen süreler içerisinde ödeme yapmayanların kayıtları silinecektir.

6. Hacı adaylarından, hac için belirlenen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir.

E– HAC KONAKLAMA TÜRLERİ:

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ve Harem'e olan mesafeleri dikkate alınarak hac konaklama türlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

1. Normal Hac Konaklama Türü:

Mekke-Medine'de oda içinde veya gerekli mahremiyet tedbirleri alınmak kaydı ile odaya ait banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı ve en çok 5

- Mekke'de Harem'e en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Harem'e en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, uçak programına uygun olarak konaklama yaptırılacaktır.

- Mekke ve Medine'de binalarda her bir odada asgari 4 m²'ye1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.

- Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 25- 40 gün arasında belirlenecektir.

- Diyanet İşleri Başkanlığı ile acentalarca Medine'de kalma süresinin 4 ila 8 gün arasında planlanacaktır.

2. Müstakil Hac Konaklama Türü:

Mekke'de Harem'e en fazla 6 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Harem'e en fazla 700 metre mesafede yer alan, standart otel hizmeti verilmeyen binalarda konaklama yaptırılacaktır.

- İçinde tuvalet, banyo ve buzdolabı bulunan, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

- Müstakil konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri taşımayan binaların, bu türler için kullanılmasına izin verilmeyecektir.

- Takribi kalış süresininuçak programına uygun olarak 15 - 30 gün arasında belirlenecektir.

- Medine'de kalma süresinin en az 4, en çok 6 gün olarak belirlenecektir.

3. Otel Konaklama Türü:

Kiralanacak otellerde sunulan hizmet kalitesi ve otellerin hareme olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

a) Otel-1 konaklama türünde;

Mekke ve Medine standartlarına göre 5 yıldızlı olan, günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren otellerde 2 veya talep olması halinde 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacak olup, 3 öğün açık büfe yemek hizmeti verilecektir.

Mekke'de Harem'e en fazla700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan ve takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında belirlenecektir. b) Otel-2 konaklama türünde;

Mekke ve Medine standartlarına göre 3 ve 4 yıldızlı otel olan, günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren otellerde 2 veya talep olması halinde 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacak olup, 2 öğün açık büfe yemek hizmeti verilecektir.

Mekke'de Harem'e en fazla 1000metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan ve takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında belirlenecektir.

Otel konaklama türleri için yapılacak ilanlarda ve hazırlanacak broşürlerde otelin ismi, mesafesi, ücreti ve kaç öğün yemek verileceği hususları belirtilecektir.

F- 2016 YILINDA HAC YOLCULARINA VERİLECEKHİZMET VE MALZEMELER:

Kesin kayıt yaptıran 7 yaş ve üzerindeki her bir hac yolcusuna evsafı ve kalitesi Hac ve Umre Komisyonunca belirlenen malzemeler, Başkanlığımız organizasyonuna katılacak olanlara Başkanlığımızca, acenta organizasyonlarına katılacak olanlara ise Hac ve Umre Komisyonunca tespit edilen evsaf ve kaliteden düşük olmamak şartıyla TÜRSAB'ca verilecektir.

Buna göre;

1- Kadınlar için 4 m. (tunik ve pantolon), erkekler için 3.20 m. (ceket ve pantolon) elbiselik kumaş,

2- Bir adet orta boy tekerlekli seyahat ve bir adet el çantası,

3- İkiadet Türk Bayraklı arma, 5 adet hijyenik koruyucu maske, cemarat taş kesesi, terlik kılıfı, (ipli sırt çantası), hacla ilgili CD ile Adım Adım Hacca DVD seti,

4- Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Hac Kimlik Kartı" ve "Kimlik Askısı", 5- Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından; "Kur'an-Kerim, Haccı Anlamak, Kutsal İklimde Dua, Tavaf ve Say Duaları (spiralli), Hicaz Albümü ve Hz. Peygamberin İzinde isimli kitaplarile Başkanlık tarafından hazırlatılan "Sağlık El Broşürü",


6- "4. ve 5. maddelerde sayılanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, diğer malzemeler ise kesin kayıt yaptıran hacı adayı sayısına göre Başkanlık ve Acentalar tarafından ayrı ayrı temin edilerek hacı adaylarına dağıtılacaktır.

Ayrıca;

a) Kayıt yaptırdıkları il'den uçuş yapacakları havalimanına gidiş ve dönüşleri için otobüs kiralanacak veya otobüs bilet ücretleri ödenecek, otel konaklama türüne katılanlar ile müstakil konaklama türüne katılanların uçak iç hat bağlantıları yapılacak veya bilet ibraz etmeleri halinde ücretleri karşılanacaktır.

b) Suudi Arabistan'a gidiş ve dönüş uçak biletleri alınacaktır.

c) Mekke ve Medine'de ikamet ettirilecekleri otel veya binalar kiralanacaktır.

ç) Suudi Arabistan'ca verilecek hizmet bedelleri ödenecektir.

d) Cidde-Mekke-Medine ve Meşair intikalleri için otobüs kiralanacaktır.

e) Mekke'de Hareme 1000 metre mesafeden daha uzak yerlerde kiralanan bina ve oteller için servis konulacaktır.

f) Mekke ve Medine'deki ziyaret yerleri için otobüs kiralanacaktır.

g) Hac dönüşlerinde; hacılar ve görevlilerin Mekke ve Medine'den havalimanlarına gidişleri sırasında ihtiyaç olması halinde eşya nakli için kamyon kiralanacaktır.

ğ) Otel konaklama türlerine açık büfe yemek, müstakil ve normal hac konaklama türlerinde ise sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecek, kurulca belirlenecek yemek mönüsüne uygun olarak çay ve su ikramında gün boyu kısıntı yapılmayacaktır.

h) Arafat ve Mina için sayısı ve içeriği bilahare belirlenecek mönüye uygun kumanya veya yemek verilecektir.

ı) Yukarıda sayılan hizmetlerin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Seyahat Acentalarınca da düzenlenecek organizasyonlardaki hac konaklama türlerinin tamamında aynı şekilde uygulanacaktır.

G- KESİN KAYITLARINI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONUNA YAPTIRACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELERLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. Kesin kayıtlar esnasında,

a) Kesin kaydını yaptıracak hacı adaylarınca doldurulacak olan Ek-1 form dilekçe,

b) Hac ücretinin tamamını veya ilk taksitini yatırdığına dair banka dekontu,

c) 2016 Yılı Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi,

ç) En az 10 Mart 2017 tarihine kadar geçerlilik süresi olan pasaport,

İl Müftülüklerine teslim edilecektir.

2. Hac bürosu görevlileri hacı adaylarının pasaportlarını;

a) Pasaporttaki fotoğraf ve diğer kimlik bilgilerinin sahibine ait olduğunu,

b) En az 10 Mart 2017 tarihine kadar geçerlilik süresi bulunduğunu,

c) Vize için, en az karşılıklı boş iki sayfanın bulunup bulunmadığını,

ç) Pasaport bilgilerinin sisteme mutlaka pasaport tarayıcı üzerinden aktarılmasını, d) Pasaportu veren makamca soğuk damga mührünün bulunduğunu,

e) Pasaportun fotoğraflı sayfasının presli ve soğuk damgalı olduğunu,

f) Pasaport sayfalarının tam olduğunu ve üzerinde silinti, kazıntı, değiştirme vb. işaretler bulunmadığını Kontrol ederek teslim alacaklardır.

Ğ- KAYITLARIN BİLGİSAYARA GİRİLMESİ VE PASAPORT İŞLEMLERİ:

1. Bizzat ilgili il müftülüklerine müracaat ederek kayıt yaptıracak hacı adaylarının pasaport ve başvuru formundaki bilgileri; http://hac.diyanet.gov.tr adresindeki Hac Programına, refakatçi veya birlikte seyahat etmek istediği kişiler de dikkate alınarak, dikkatli ve doğru bir şekilde günlük olarak girilecektir.

2. Hacı adaylarına ait bilgiler bilgisayara girildikten sonra iki nüsha döküm alınacak ve bu listelere göre sıraya konulacak pasaportlar, listenin bir nüshası ile birlikte en geç 25 Nisan 2016 tarihine kadar Başkanlığa teslim edilecektir.

3. Kesin kaydını yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle vazgeçen hacı adaylarının kayıtları bilgisayardan silinecektir.

4. Vize, kimlik kartı ve beşli formlarda kullanılmak üzere; her hac yolcusunun fotoğrafı pasaport tarayıcıdan taranarak programa aktarılacaktır.

5. Pasaportların üzerine aşağıda örneği gösterilen etiket, bilgisayardan dökümü alındıktan sonra yapıştırılacak ve içindeki bilgiler kontrol edilecektir.

6.1970ve daha sonraki yıllarda doğmuş olan evli veya bekar kadın hac yolcularınınerkek refakatçileri, bilgisayardaki refakatçi bölümüne yazılacak ve bu husus her iki pasaport etiketinde de belirtilecektir. Ayrıca, kadın kadına refakatçi yazılmayacaktır. (Bilgisayar ve pasaport etiketindeki yakınlık derecesi bölümüne eşi, annesi, babası, oğlu, dedesi, torunu, gelini, amcası, dayısı, teyzesi gibi yakınlık bilgisi yazılacak, ancak akrabası, arkadaşı, komşusu, yakını, köylüsü vb. ifadelere yer verilmeyecektir.)

http://www.dinihaberler.com/images/upload/image/hac%20%C3%BCcreti%20belli%20oldu-dinihaberler.JPG


H- HAC TAKVİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. Hac mevsimi 04 Ağustos-16 Ekim 2016 (Hicri 01 Zilkade 1437-15 Muharrem 1438) tarihleri arası olarak tespit edilmiştir.

2. Hac çıkışları 04 Ağustos - 05 Eylül 2016 (Hicri 01 Zilkade-4 Zilhicce 1437) dönüşleri ise 16 Eylül - 16 Ekim 2016 (Hicri 14 Zilhicce 1437-15 Muharrem 1438) tarihleri arasında yapılacaktır.

I- HAC ÇIKIŞ VE GİRİŞLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. 2016 yılı hac seferleri hava yolu ile yapılacaktır.

2. Hac çıkış ve girişleri; Adana, Adıyaman, Amasya-Merzifon, Ankara-Esenboğa, Antalya, Antalya Gazipaşa, Balıkesir-Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa-Yenişehir, Denizli-Çardak, Çanakkale, Çorlu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta-Süleyman Demirel, İstanbul-Atatürk ve Sabiha Gökçen, İZMİR-Adnan Menderes, Kayseri-Erkilet, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya-Erhaç, Mardin, Muğla-Dalaman, Muş, Nevşehir, Or-Gi (Ordu Giresun), Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van-Ferit Melen ve Zonguldak havalimanlarından yapılacaktır.

3. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Ramazan ayı ve öncesinde umre vizesi alınarak Suudi Arabistan'a götürülüp kaçak olarak hacca kadar bırakmak veya üçüncü bir ülke üzerinden vatandaşlarımızı usulsüz yollarla hacca götürmek isteyen kişi ve kuruluşların faaliyetleri, vatandaşlarımızın sıkıntı çekmesine ve ülkemizin itibarına yakışmayacak bazı olumsuzlukların yaşanmasına sebebiyet vermekte olup bu duruma engel olmak için;

a) Hac mevsiminin başlayacağı 04 Ağustos 2016 (Hicri 01 Zilkade 1437) tarihinden Suudi Arabistan'a hacı girişlerinin sona ereceği 06 Eylül 2016 (4 Zilhicce 1437) tarihine kadar anılan ülkeye gidecekler (Bu ülkede çalışan daimi işçiler, ikameti olanlar ve diplomatik, ziyaret veya ticari vize alanlar hariç) ile pasaportlarında hac vizesi olup yurt dışına çıkış yapacak kişilerden "Hac Kimlik Kartı" istenecektir.

b) Hac Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin çıkışlarına izin verilmeyecektir.

c) Usulsüz yollarla vatandaşlarımızı hacca götürme vaadinde ve faaliyetinde bulunanların tespit edilmesi halinde, bunlar ivedilikle ilgili mercilere bildirilecektir.

İ- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ DENETİM VE GÖZETİMİ ALTINDA HAC ORGANİZASYONU DÜZENLEYECEK SEYAHAT ACENTALARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. Sözleşme imzalayan seyahat acentalarına Diyanet İşleri Başkanlığınca "2016 Yılı Hac Kayıt Yetki Belgesi" verilecek, kayıt yetkisi verilen bu acentaların isimleri il müftülüklerine bildirilecektir.

2. Acentalar, illerde adına kayıt yapmaya yetkili kıldıkları alt acentalar ile yetkililerinin isim, adres, telefon numaralarını gösterir TÜRSAB'ca onaylanmış listeyi sözleşme esnasında Başkanlığımıza teslim edecek ve söz konusu liste il müftülükleri ile acentaların kayıt yaptıkları yerlerde vatandaşların görebileceği yerlerde asılı bulundurulacaktır.

3. Acentalar,kayıt süresi içerisinde illerde kaydettikleri hac yolcularına ait bilgileri içeren listeleri, kayıt süresinin bitiminden itibaren en geç 7 gün içerisinde kayıt yaptığı il müftülüğüne tasdik ettirerek Diyanet İşleri Başkanlığına teslim edeceklerdir.

4. Acenta organizasyonlarında görevlendirilecek kafile başkanı, din görevlileri ve kadın irşat görevlileri Başkanlığımızca belirlenecek ve bunların yol, iaşe ve ibate masrafları ilgili acentalar tarafından karşılanacaktır.

5. Kura çekiminden sonra acenta organizasyonlarına kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızdan münferiden veya topluca vazgeçenlerin olması halinde, boşalan bu kontenjanların doldurulması bağlamında kayıtdinihaberler.com hakkı verilen vatandaşlarımız, sayıların Suudi Arabistan Hac Bakanlığına bildirildiği tarihten önce istedikleri acentaya serbestçe kayıt yaptırabilecek, vazgeçmeler sebebiyle acentanın kaydında meydana gelen bu eksikliğin doldurulması konusu ilgili acenta için müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.

J- HAC YOLCULARININ EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR:

Hac organizasyonlarımızda karşılaşılan problemlerin büyük bölümünün, hac öncesi yolculara verilecek eğitim seminerleri ile ortadan kaldırılabilecek hususlar olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla hac öncesi eğitim seminerlerine katılımın mümkün olduğunca artırılması ve seminerlerin başarılı bir şekilde icra edilmesi önem arz etmektedir. Ömürlerinde sadece bir defa yaşayacakları bu kutsal yolculuğa onları hazırlamak, gerekli eğitim ve rehberliği sunmak, haccı hayatlarında bir milat haline getirebilmelerine yönelik çalışmalar icra etmek en önemli görevlerimizden birisidir.


Bu sebeple;

1. 2016 yılı haccı için 09 Mayıs - 06 Haziran 2016 tarihleri arasında kadın-erkek ayırımı yapmaksızın Başkanlığımız ve seyahat acentaları aracılığı ile hacca gidecek bütün vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde "Hac Hazırlık Kursları" düzenlenecektir.

2. Kurslarda Hac Yolcuları Eğitim Programının hac öncesi ülkemizde icra edilecek 8 ders - 15 saatlik bölümü il ve ilçe müftülüklerimizce yerel şartlar dikkate alınarak planlanacak ve belirtilen tarihler arasında uygulanacaktır.

3. Kurslar il ve kayıt yaptıran hac yolcusu sayısına bakılmaksızın bütün ilçe merkezlerinde düzenlenecek, büyük yerleşim birimlerinde ihtiyaç halinde birden fazla noktada da kurs planlanabilecektir.

4. İl Müftüsü veya vekilinin koordinesinde öncelikli olarak il müftüleri, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler ve şube müdürleri ile 02 - 04 Haziran 2013 tarihinde Ankara Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen "Hac ve Umre Hazırlık Kursları Eğiticisi Seminerine" katılan personel bu kurslarda eğitici olarak görevlendirilebileceklerdir. Ancak hac yolcu sayısı fazla olan ve söz konusu eğitici seminerine katılmış personel sayısı yeterli olmayan müftülükler ihtiyaç halinde bu sayılanlar haricinde de görevlendirme yapabileceklerdir. Görevlendirilen personel Hac Hazırlık Kurslarını "Hacı Yolcuları Eğitim Programı" kitapçığında belirtilen "uygulama esaslarına" riayet ederek vermelidirler. Ayrıca programın bir çerçeve-esnek program oluşu da eğiticiler tarafından göz önünde bulundurulacaktır.

5. Kurslara katılımın artırılması amacıyla kayıt esnasında müftülükler ve acentalarca gerekli telkinler yapılacak, ayrıca düzenlenecek kursların yer ve tarihine dair duyurular itina ile yapılacaktır.

6. Müftülükler kursların yapılacağı mekânları hazır hale getirmek ve eğitim araç-gereçlerini temin etmekle sorumludurlar.

7. Kurslarda verimliliği artırmak amacıyla imkân olduğunca sesli ve görüntülü yayınlardan faydalanılacak, başta örnek sunumlar olmak üzere Başkanlığımız tarafından verilen eğitim materyallerine başvurulacaktır.

8. Hac yolcuları yurt dışı çıkış harcının kendileri tarafından yatırılacağı, kurban kesim organizasyonu, emanet para hesabı, sağlık, ayniyat, servis ve otel hizmetleri gibi hususlarda bilgilendirileceklerdir. Gerekirse her ders sonunda soru sorma imkânı tanınacaktır.

9. Yolculuk öncesinde kendilerine verilen kitap ve broşürleri okumaları, eğitici ve tanıtıcı CD'leri izlemeleri hususu hac yolcularına kurslarda önemle hatırlatılacaktır.

10. Ayrıca kafile başkanı ve din görevlileri tarafından "Hac Hazırlık Kursları" dışında, uçak programı ve kafile düzeni belirlenip il müftülüklerine gönderildikten sonra, ilgili kafileyi kapsayacak şekilde mutlaka "Tanışma ve Bilgilendirme Toplantıları" icra edilecektir.

11. 2015 yılında hac yolculuğuna çıkmak üzere kesin kayıt yaptıracak vatandaşlarımıza ait "Kesin Kayıt Form Dilekçesinde" bulunan "Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum" sütununu işaretleyip "Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmek istiyorum" diyenlerin bilgileri ilçe müftülüklerimize zamanında bildirilecek ve mahallinde bu vatandaşlarımıza yönelik Kur'an-ı Kerim öğretim programları düzenlenecektir. Ayrıca ileride ilan edilecek bir tarihe kadar söz konusu Kur'an-ı Kerim öğretimine dair bilgiler Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

12. "Hac Hazırlık Kurslarında" eğitici olarak görevlendirilecek personele, girdiği ders saati miktarınca verilecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. Maddesine göre hesaplanarak, hac gelirlerinden müftülüklerce ödenecektir.

13. Müftülükler, Genel Müdürlüğümüz ve DİYANET TV işbirliği ile hazırlanan 14 bölümlük "Adım Adım Hacca" isimli TV programının yerel TV kanallarında yayınlanması için girişimlerde bulunacak, yerel kanallarda banttan yayınlanacak programın yayın saatlerini hac yolcularına önceden ilan edeceklerdir.

K- HACI EŞYALARININ NAKLİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararın 7. maddesinin (ı) fıkrası gereğince, hac yolcularının eşyalarının Türkiye'ye nakline yardımcı olmak amacıyla;

a) Başkanlığımız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde hazırlanan ortak proje uygulanacaktır.

b) Uygulama, Başkanlığımız ve acenta organizasyonlarıyla hacca giden vatandaşlarımızın tümünü kapsayacaktır.

c) Konuya ilişkin duyurular vatandaşlarımıza ve ilgili acentalara Başkanlığımız ve TÜRSAB'ca yapılacaktır.

L- HACDA KESTİRİLECEK KURBANLARLA İLGİLİ HUSUSLAR:

Hac yolcularının kurbanlarını Suudi Arabistan'daki mevcut kurban kesim sistemi içinde ve hijyenik şartlarda kestirebilmeleri, bu konuda standart ve birliğin sağlanabilmesi, muhtemel suiistimallerin önlenebilmesi amacıyla;

a)Kurban ücretleri hac ücretlerine dahil edilmiş olup, Başkanlığımızca İslam Kalkınma Bankası aracılığı ile toplu olarak kestirilecektir.

b) Acentalar tarafından hac yolcularından tahsil edilen kurban ücretleri; Diyanet İşleri Başkanlığına yatırılan diğer hizmet bedelleri ile birlikte Başkanlıkça belirlenecek hesaba yatırılacaktır.

c) Kurbanlarını bayramdan önce kestirmek isteyenler kafile başkanı, din görevlisi ve acenta temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilecek, konuyla ilgili gerekli tedbirler Başkanlığımızca alınacaktır.

M- HAC YOLCULARINA VERİLECEK YEMEK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. Başkanlığımız ve Başkanlığımızın denetim ve gözetimi altında hac seyahati düzenleyecek uluslararası her türlü seyahat hizmetleri verme yetkisine haiz seyahat acentalarınca hac yolcularına verilecek yemeklerde çeşit, gıda ve kalori değeri yönünden birliktelik sağlanabilmesi amacıyla, Başkanlığımız temsilcisinin başkanlığında Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcilerinden oluşacak komisyon tarafından hazırlanan yemek mönüsü uygulanacaktır.

2. Diyanet İşleri Başkanlığının denetim ve gözetimi altında hac organizasyonu düzenleyen acenta organizasyonu ile hacca gidecek yolculara, Mekke ve Medine'de verilecek toplu yemek hizmetleri; Başkanlığımızın toplu yemek sunumu için belirttiği hizmet listesini karşılayan ve talep edilen şartları taşıyan toplu yemek firmalarınca yerine getirilecek olup, bu firmaların hac sezonu boyunca denetimi ise Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacaktır.

N- HAC ORGANİZASYONUNDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. Hac organizasyonunda görevlendirilecek personelin belirlenmesi Başkanlık talimatlarında yer alan usul ve esaslara göre yapılacaktır.

2. Personel, kendilerine verilen kumaşlardan, örneğine uygun modellere göre diktirdikleri elbiseleri veya kendilerine hazır olarak verilen kıyafetleri görev süresince giyecektir. 3. Personel, "Hac Yönergesi"nde belirtilen görevleri yerine getirecektir.

4. Tüm personel, kadro derecelerine göre en az 10 Mart 2017 tarihine kadar geçerlilik süresi olan Hususi Damgalı (Yeşil) veya Hizmet (Gri) pasaportlarını valiliklerden kendileri çıkaracaklar ve pasaportlarını görevlendirme onayları kendilerine tebliğ edildikten sonra Başkanlığa gönderilmek üzere birimlerine teslim edeceklerdir.

O- SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. Başkanlığımız ve acenta hac organizasyonlarına katılan vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetleri, çıkış yapılan havalimanlarında Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce, Suudi Arabistan'da ise Başkanlığımızca görevlendirilecek sağlık ekibince verilecektir.

2. İl müftülükleri; hacı adaylarının Ramazan Bayramından sonra menenjit aşılarını yaptırabilmeleri için il sağlık müdürlükleri ile birlikte aşı merkezlerini tespit edeceklerdir.

3. Müftülükler, tespit edilen bu merkezleri, hacı adaylarına duyuracaklar ve aşı yaptırdıktan sonra alacakları kartları, yanlarında bulundurmaları gerektiği hususunu düzenleyecekleri seminerlerde kendilerine hatırlatacaklardır.

Ö- HAVALİMANLARINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELLE İLGİLİ

HUSUSLAR:

1. 2016 yılı Başkanlığımız hac organizasyonuna katılacak vatandaşlarımıza gidiş ve dönüşlerinde yardımcı olmak amacıyla, hac çıkışı yapılacak havalimanlarında, çıkış yapacak toplam hacı sayısının;

a) 01- 250 olması durumunda 1 idari personel, 1 şoför olmak üzere toplam 2 personel,

b) 251 - 1.000 olması durumunda 1 sorumlu, 2 idari personel, 1 şoför olmak üzere toplam 4 personel,

c) 1.001 - 3.000 olması durumunda 1 sorumlu, 5 idari personel, 2 şoför olmak üzere toplam 8 personel,

ç) 3.001 - 5.000 olması durumunda 1 sorumlu, 6 idari personel, 2 şoför, 1 hizmeti olmak üzere toplam 10 personel,

d) 5.000 ve daha yukarı olması durumunda ise 1 sorumlu, 10 idari personel, 2 şoför, 2 hizmetli olmak üzere toplam 15 personel,

Görevlendirilebilecektir.

2. Görevlendirilecek bu personele, uçakların gidiş ve dönüş günlerinde Havalimanlarındaki yapacakları çalışmaları karşılığında; ekip sorumlusuna günlük net 50.-TL, idari personele günlük net 40.-TL diğer personele ise (şoför ve hizmetli) kişi başı günlük net 30.-TL ücret, Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce hac ve umre hesabından ödenecektir.

3. Bilet ve pasaportu din görevlilerince havalimanlarına getirildiği halde uçağa gelemeyen hac yolcularının bilet ve pasaportları havalimanında görevlendirilen personel tarafından ilgili din görevlisinden teslim alınarak ivedilikle müftülüğe verilecek ve gerekli işlemler il müftülüklerince yapılacaktır.

P- BANKA, MUHASEBE, ÜCRET İADESİ VE EMANET PARA HESABI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. Kesin kayıtlarla ilgili banka işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Hac ücretleri; Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'lerindenbirinde Başkanlığımızca açılmış olan kurumsal hac tahsilat (USD) hesaplarına yatırılacak ve bu hesaplar dışında, başka herhangi bir hesaba kesinlikle para yatırılmayacaktır.

b) Müftülükler, vatandaşlarımıza hac kesin kayıt ücretlerini yatırmalarında kolaylık sağlamak amacıyla, banka temsilcilerinin hac bürolarında çalıştırılmasını imkânlar dâhilinde temin edeceklerdir.

c) Bankalar, vatandaşlarımızdan "2016 Yılı Haccı İçin Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini ibraz etmeyenlerden hac ücretini kesinlikle almayacaklar ve belgesi olanlardan alacakları ücretlere ilişkin para dekontlarına ise; hacı adayının cep telefonuyla birlikte "............................. T.C. kimlik numaralı ................................................... tarafından yatırılan, 1 inci / 2 nci / 3 üncü taksit hac ücreti" şeklinde şerh düşecekler, taksit miktarının altında veya üzerinde herhangi bir meblağın alınmamasına dikkat edeceklerdir.

ç) İlgili bankalar tarafından, her hacı adayına yatırdığı ücretler için üçer adet dekont verilecek ve kesin kaydını bizzat müftülüklere yaptıran vatandaşlarımız 1 inci taksit için verilen dekontlardan birini müracaat dilekçesine eklenmek üzere müftülüklere teslim edeceklerdir. Daha sonra yatırılacak 2 nci ve 3 üncü taksit dekontlarından birisi de yine müftülüklere verilecektir.

d) Bankalar, Hac Kurumsal Tahsilat Hesaplarında biriken taksitlere ait paraları, online sistemle ilgili Birimin yazılı talimatını beklemeden Bankanızla yapılan Protokolün ilgili maddesine istinaden ve izahat kısmına "2016 Yılı Hac Kurumsal Tahsilat Hesabından Aktarılan" ibaresi yazılarak, ilgili kullanım hesabına aktarılması, Hususlarında gereken titizliği göstereceklerdir.

2. Muhasebe işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a) Uçak biletlerine gelebilecek artış, hac yolcularından ayrıca tahsil edilecektir.

b) Hac yolcularının havalimanlarına nakil masraflarının ödenebilmesi için; Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce il müftülüklerine TL. havalesi yapılacaktır. Ancak, söz konusu paranın havale edilebilmesi için il müftülükleri; Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Şubelerinden birinde açacakları (varsa Mevcut) TL. Tevdiat Hesap (IBAN) numaralarını Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne bildireceklerdir.

c) Zorunlu sebeplerle havalimanlarına kafile dışında gidip gelen hac yolcularından, hac organizasyonunun normal ve müstakil konaklama türlerine katılanlara müracaat etmeleri halinde otobüs bilet ücreti veya rayiç bedeli, otel konaklama türlerine katılanlara ise ibraz ettiği bilet ücreti ödenecektir.

ç) Müftülükler, 17 Ekim 2016 tarihine kadar yapacakları harcamalar ile harcamalara ilişkin kanuni gider belgelerini 28 Ekim 2016 tarihine kadar Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne göndereceklerdir.

d) Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce illere gönderilen nakil avanslarından herhangi bir meblağın artması halinde bu paralar; (en geç 28 Ekim 2016 tarihine kadar) -T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR18 0001 0025 3207 9617 6550 29,

-Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki TR13 0001 5001 5800 7287 9642 43,

-Türkiye Halk Bankası Mithatpaşa Şubesindeki TR55 0001 2009 3960 0016 0000 03,

-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'ninBaşkent Kurumsal Şubesindeki TR72 0020 3000 0298 0234 0000 16,

-Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Cebeci Şubesindeki TR53 0020 5000 0060 7908 0000 07,

-Ziraat Katılım Bankası A.Ş'nin Kızılay Şubesindeki TR02 0020 9000 1975 1975 0000 05, -Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin Ankara Şubesindeki TR55 0020 6000 0104 4448 8800 01,

İBAN numaralı Hac TL. hesaplarından birisine aktarılacaktır.

e) Müftülüklerce yapılacak harcamalar, Valilik ve Kaymakamlık onayı alındıktan sonra hac bürolarında görevlendirilen sorumlu personel ile müftü veya vekilinin imzalarını taşıyan kanuni gider belgelerine dayandırılarak yapılacaktır.

f) Müftülükler, hac TL. hesabından para çekmeye yetkili kılınan kişilerin adları ile imza örneklerini, hesapların açıldığı banka şubelerine önceden bir yazı ile bildireceklerdir. g) Hac işleri ile ilgili olarak taşra teşkilatından Ankara'ya gelen kuryelerin kanuni yollukları ile Ankara'dan taşraya gönderilecek kuryelerin kanuni yollukları Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce, Hac ve Umre hesabından ödenecektir.

ğ) Hac hesaplarıyla ilgili gelir ve giderler; Ek-3'te bulunan tabloya işlenerek 28 Ekim 2016 tarihine kadar Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne gönderilecektir.

3. Kesin kayıttan sonra hacca gidemeyen veya vefat edenler ile emanet hesabına yatırılan paralarla ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a) Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kişinin vazgeçmesi halinde, kişi hac ücretini yatırdığı banka dekontu ile birlikte ilgili müftülüğe dilekçe ile müracaat edecektir. Müracaatı alan il veya ilçe müftülüğü hac programından kişinin bağlantılarını kontrol ederek "Hac Vazgeçen Kaydı Sil" menüsünden silme işlemini gerçekleştirecek ve alacağı çıktının tasdikli bir nüshasını ilgili kişiye teslim edecektir. Bu kişi de elindeki belge ile ister parayı yatırdığı banka şubesine, isterse hac ücreti tahsilatı yapan bankalardan herhangi birine giderek yatırdığı ücretini geri alabilecektir.

b) Hacca gitmek üzere para yatırdıktan sonra Türkiye'de vefat edenlerin paraları, Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce Hac ve Umre hesabından mirasçılarına ödenecektir. Ancak, bu ödemeye esas olmak üzere mirasçılardan; Ek-4 deki örneğe uygun olarak düzenlenecek müftülük yazısı ekinde; varislerin açık adresi, telefon numarası ve imzaları bulunan müşterek dilekçe, veraset ilamı, 7338 Sayılı Kanun'un 17 nci maddesi gereğince, veraset ve intikal vergisi ile ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı, para bir kişi adına gönderilecekse noterden alınacak vekaletname, hac ücretini yatırdığına dair banka dekontu olacaktır.

c) Hac malzemelerini aldıktan sonra hacca gitmekten vazgeçen veya vefat eden hac yolcularının paraları geri ödenirken, verilen hac malzemelerinin masrafları düşülecektir. ç) Suudi Arabistan'da vefat edenlerin paraları, Suudi Arabistan'da verilecek hizmetlerle ilgili ücretler, hac yolcularının anılan ülkeye girişleri esnasında peşin olarak ödendiğinden, vefat eden hacıların varislerine istemeleri halinde, sadece uçak dönüş bilet ücreti TL. olarak ödenecektir.

d) Hacı adayları, Suudi Arabistan'da özel ihtiyaçları için harcayacakları gerekli parayı; Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki Hac Emanet Kurumsal SAR veya ABD Doları Tahsilat hesabına T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadlarını yazdırmak suretiyle yatırabilecekler veya bulundukları yerden havale edebileceklerdir. Belirtilen döviz cinsi dışında başka para, kesinlikle kabul edilmeyecektir. Emanete alınan bu paralar Mekke veya Medine'de toptan veya peyderpey yatırdıkları döviz cinsinden kendilerine veya istedikleri takdirde eşlerine ödenecektir. Ayrıca, Türkiye'deki yakınları da bu hesaplara, hacılarının (alıcısının) T.C. kimlik numarası ile adını ve soyadını yazdırmak suretiyle para yatırabileceklerdir.

Bu hizmet için kendilerinden ilgili bankalarca ayrıca havale ücreti alınmayacaktır.

4. İlçe müftülükleri, hac gelirlerinin havale edildiği banka ekstreleri ile harcamalarla ilgili kanuni gider belgelerinin asıllarını 17 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar il müftülüklerine göndereceklerdir.

5. İl müftülükleri, hac gelirlerinden 17 Ekim 2016 tarihine kadar yapılacak harcamalara ait kanuni gider belgelerinin asıllarını ise en geç 28 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne göndereceklerdir.

R- DİĞER HUSUSLAR:

1. Bu talimatta hac yolcularını ilgilendiren hususlar; vaaz, hutbe ve yerel basın-yayın organları aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulacak ve ayrıca ilgili bölümler, hac yolcularınca okunabilecek bir şekilde büyütülerek hac bürolarına asılacaktır.

2. Hac işlemleriyle ilgili konularda il müftülükleri ile koordinenin daha hızlı sağlanabilmesi için, fax makinelerinin gerekli bakımları yaptırılarak sürekli açık bulundurulacak, cevabı istenilen yazılar süresi içinde cevaplandırılacaktır.

3. Talimat gereğince yapılacak iş ve işlemler; te'kide ve zaman kaybına sebebiyet verilmeden süresi içerisinde gerçekleştirilecektir.

4. Hac ve umre hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen müracaatlar, Başkanlık talimatları çerçevesinde müftülüklerce cevaplandırılacaktır.

5. Bu talimatta yer almayan hususlarda, yürürlükteki mevzuat hükümleri, Kurul ve Komisyon kararları ile Başkanlık talimatları çerçevesinde işlem yapılacaktır. 6. İvedilik içeren konularda;

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün;
7. Bu talimatın bir sureti, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaştırılacak ve ilgili personele imza karşılığı duyurulacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.info@markatur.com.tr 

İSTANBUL

Mimar Sinan Mah.
Molla Eşref Sok. Pak Han No:1/8
Üsküdar / İstanbul
0532 310 20 50 - 444 44 12

ESKİŞEHİR

İstiklal Mah. Reşadiye Esnafı sok No:2/F 
Odunpazarı/Eskişehir

0222 234 30 00- 0546 246 40 40

 

Eposta listemize kaydolup kampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.